தமிழ் மருத்துவம்

  • மருத்துவம் நிறைந்த பிரண்டை

    பிரண்டையில் சாதாரண பிரண்டை, சிவப்பு பிரண்டை, உருட்டுப் பிரண்டை, முப்பிரண்டை, தட்டைப் பிரண்டை எனப் பல வகைகள் உள்ளன. சாதாரண பிரண்டை எனப்படும் நான்கு பட்டைகளைக் கொண்ட…

    Read More »
  • மூலிகை டீ

    டீ குடிக்கும் பழக்கம் அதிகம் உள்ளவர்கள். இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள மூலிகை டீக்களை குடிக்கலாம். இது உடலுக்கு ஆரோக்கியத்தையும், மனதிற்கு உற்சாகத்தையும் கொடுக்க கூடியது. அப்படி நாம் இங்கு…

    Read More »
Close